DESKIS OÜ

Registrikood12021556
AadressTiigi 7-4, Tartu linn, Tartumaa
EsindajaKatrin Seglinš, volikirja alusel
Kontaktkatrin@deskis.ee / tel. 5883 7865

KLIENT:

Eesnimi
Perekonnanimi
Isikukood
Meiliaadress
Telefoninumber
Firma nimi
Registrikood
Aadress

Langihalduse veebirakenduse leping

 

 1. LEPINGU OBJEKT
  1. Lepingu objektiks on Deskis Langihaldus veebirakenduse www.lank.ee (Tarkvara) kasutamine Kliendi poolt määratud mahus ja Tarkvaraga toodetud Kliendi andmete salvestamine, hoidmine ja taasesitamine Tarkvara abil (Teenus) Lepingu kehtivuse perioodil.

 

 1. TEENUSE KASUTAMISE TINGIMUSED
  1. Kliendil on õigus kasutada Teenust oma andmete salvestamiseks, hoidmiseks, taasesitamiseks ja analüüsimiseks Tarkvaraga.
  2. Teenuse maht võrdub Kliendi poolt sisestatud puidu koguse andmetega Tarkvarasse. Mahtu arvestatakse 1 kalendrikuu lõikes.
  3. Teenuse kasutamiseks saab Klient Teenuse kasutajakonto ja autoriseerimiskoodi.
  4. Klient on kohustatud hoidma saladuses Deskisi poolt antud Teenuse kasutamiseks vajaminevaid autoriseerimiskoode.
  5. Klient on kohustatud informeerima Deskisi Teenuse kasutamisel tekkinud probleemidest.
  6. Deskis tagab Teenuse võimalikult suure töökindluse ja kõrvaldab rikked võimalikult kiiresti.
  7. Deskisil on õigus Teenust ja Tarkvara jooksvalt muuta ja täiustada.
  8. Klient vastutab Teenusesse sisestatud andmete õigsuse, terviklikkuse ja seaduspärasuse eest. Klient on oma kontoga seotud isikuandmete vastutav töötleja.
  9. Deskis tagab Kliendi andmete turvalisuse ja ei avalda andmeid osapooltele, keda Klient ei ole selleks volitanud.
  10. Deskis ei kasuta lank.ee keskkonnas olevaid andmeid oma eesmärkidel, v.a. juhtumipõhiselt Kliendi või andmete kaasomaniku kirjalikul soovil hooldusteenuse pakkumiseks.
  11. Deskis ei vastuta kolmandate osapoolte füüsiliste ja virtuaalserverite teenuse kvaliteedi eest, kuid Deskis teeb kõik mis võimalik, et Kliendile oleks Teenus pidevalt kättesaadav Deskis valib ja vajadusel vahetab kolmandatest osapooltest serverteenuse teenusepakkujaid nii, et Teenuse kvaliteet vastaks Kliendi ja Tarkvara vajadustele.
  12. Klient on kohustatud hoiduma kõigist tegevustest, mis häirivad või takistavad Teenust, sealhulgas Teenust pakkuvaid servereid ja arvutivõrku, mis on Teenusega seotud. Vastasel korral on Deskisil õigus Teenuse osutamine Kliendile lõpetada.
  13. Kliendil ei ole lubatud Lepingu raames saadavat Teenust edasi anda või müüa kolmandatele isikutele ilma Deskise nõusolekuta.
  14. Teenuse kasutamise tingimused on kättesaadavad Teenuses veebilehel.

 

 1. TEENUSE HIND JA TASUMINE
  1. Teenuse puhul kehtib kuumaks. Teenuse kasutamise kuutasu arvestatakse vastavalt Kliendi poolt kasutatavale Teenuse mahule.
  2. Teenuse kasutamise kuutasu sõltuvalt puidu kogusest (Teenuse mahust) ja lisateenustest on toodud Lepingu Lisas 1 - Teenuse hinnakiri.
  3. Kui kalendrikuus pole Kliendi poolt Teenusesse puidu koguseid lisatud, siis rakendub Teenuse kasutamise miinimumtasu vastavalt Teenuse hinnakirjale.
  4. Deskisil on õigus muuta Teenuse hinnakirja, informeerides Klienti sellest kirjalikult ette vähemalt 30 päeva.
  5. Teenuse kasutamise eest tasumine toimub Deskise poolt esitatud arve alusel, mille maksetähtaeg on vähemalt 7 tööpäeva. Klient on kohustatud Teenuse eest maksma arvel märgitud summas ja tähtajaks.
  6. Kui Klient ei ole tasunud arvet tähtajaks, on Deskisil õigus Teenuse osutamine ajutiselt peatada kuni arve tasumiseni.

 

 1. LEPINGU KEHTIVUS, MUUTMINE JA LÕPETAMINE
  1. Leping jõustub Lepingu allakirjutamisest ning lõppeb kirjaliku Lepingu lõpetamisega.
  2. Kliendil on õigus Leping lõpetada, kui ta teatab sellest kirjalikult 30 kalendripäeva ette.
  3. Deskisil on õigus Leping lõpetada, kui ta teatab sellest kirjalikult 30 kalendripäeva ette või vastavalt Lepingu punktile 2.12.
  4. Mõlemal Poolel on õigus Leping lõpetada, kui teine Pool rikub oluliselt Lepingut ja ei ole rikkumist kõrvaldanud 14 päeva jooksul teise poole kirjalikust teatest.
  5. Pooled ei vastuta kokkulepitud kohustuste täitmata jätmise ega mittenõuetekohase täitmise eest vääramatu jõu esinemise korral, s.t tingimuste tõttu, mis on poolte mõistliku kontrolli alt väljas. Kui vääramatust jõust tingitud takistus kestab enam kui 60 kalendripäeva, on pooltel õigus leping tähitud teate alusel lõpetada.

 

 1. MUUD TINGIMUSED
  1. Kõik Lepingust või sellega seoses tekkida võivad vaidlused lahendavad Pooled läbirääkimiste teel. Kui vaidluse lahendamine läbirääkimiste teel ei õnnestu, lahendatakse vaidlus kohtus Eesti Vabariigi seadustega sätestatud korras.
  2. Lepinguga reguleerimata küsimustes kuuluvad kohaldamisele Eesti Vabariigi õigusaktide sätted.
  3. Leping on koostatud kahes võrdväärses eksemplaris, milledest kumbki Pool saab ühe eksemplari.


  4. Lepingu lisad:

   Lisa 1. Deskis langihaldusteenuse hinnakiri 01.11.2023

Deskis langihaldusteenuse hinnakiri 01.11.2023

Kogus** alates

Kuutasu

KM

Kokku

tm

0*

25,00

5,00

30,00

500

49,00

9,80

58,80

2000

69,00

13,80

82,80

4000

93,00

18,60

111,60

6000

119,00

23,80

142,80

8000

146,00

29,20

175,20

10000

176,00

35,20

211,20

15000

209,00

41,80

250,80

20000

249,00

49,80

298,80

30000

289,00

57,80

346,80

50000

329,00

65,80

394,80

75000

369,00

73,80

442,80

Lisateenuste hinnakiri alates 1.04.2023

Kuutasu

KM

Kokku

Teenusesse laetud dokumentide andemaht kuni 100 MB

0,00

0,00

0,00

Teenusesse laetud dokumentide andmemaht kuni 1 GB

30,00

6,00

36,00

Teenusesse laetud dokumentide andmemaht kuni 10 GB

56,00

11,20

67,20

WMS kaardikihi moodul

6,00

1,20

7,20

WMS kihi jagamine partnerile

6,00

1,20

7,20

Tasuta prooviperiood uuele kliendile – 1 kalendrikuu

* miinimumtasu. Miinimumtasu sisaldab kas ümarpuidu või energiapuidu moodulit.

** mahupuidu puhul arvestatakse 3 m3 = 1 tm

Allkirjasta dokument
Saada allkirjastamiseks