DESKIS OÜ

Registrikood12021556
AadressTiigi 7-4, Tartu linn, Tartumaa
EsindajaKatrin Seglinš, volikirja alusel
Kontaktkatrin@deskis.ee / tel. 5883 7865

KLIENT:

Eesnimi
Perekonnanimi
Isikukood
Meiliaadress
Telefoninumber
Firma nimi
Registrikood
Aadress


Piirangute teenuse leping

 

 1. LEPINGU OBJEKT
  1. Lepingu objektiks on Deskis piirangute kontrolli teenuse (Teenus) kasutamine Kliendi poolt Lepingu kehtivuse perioodil.

 

 1. TEENUSE KASUTAMISE TINGIMUSED
  1. Kliendil on õigus kasutada Teenust metsaalade sertifitseerimispiirangute kontrolliks. Teenust saab kasutada kas läbi API-liidese oma infosüsteemis või läbi Deskis piirangute teenuse kasutajaliidese aadressil vep.lank.ee.
  2. Teenuse kasutamiseks saab Klient Teenuse kasutajakonto ja autoriseerimiskoodi.
  3. Klient on kohustatud hoidma saladuses Deskisi poolt antud Teenuse kasutamiseks vajaminevaid autoriseerimiskoode.
  4. Kliendil on õigust kasutada Teenust vaid oma asutuse siseselt, kasutades selleks asutuse autoriseerimiskoodi.
  5. Teenuse maht võrdub Kliendi poolt tehtud päringute arvuga.
  6. a) Ühele päringule vastab üks ala (1 geomeetria Well Known Text (WKT) formaadis või 1 katastritunnuse või 1 teatise numbri) kontroll. Teatisepõhist kontrolli võib teha üksiku teatise numbri järgi, või komplekselt katastritunnuse või kvartalinumbri abil leitavate teatiste kontrollina – mõlemal juhul võrdub ühele päringule ühe teatise numbri kontroll.
   b) Kui klient sisestab ühe ala kohta nii WKT, katastritunnuse ja teatise numbri, siis käsitletakse seda ikkagi ühe alana ja seega ka ühe päringuna ning kontroll teostatakse kõige täpsema antud tunnuse järgi. Kõige täpsemaks loetakse WKT-d, kõige vähemtäpsemaks katastritunnust.
  7. Mahtu hinnastatakse 1 kalendrikuu lõikes kliendi autoriseerimiskoodiga Teenuses registreeritud päringute koguarvuna.
  8. Klient on kohustatud informeerima Deskisi Teenuse kasutamisel tekkinud probleemidest.
  9. Klient vastutab Teenusesse sisestatud andmete õigsuse, terviklikkuse ja seaduspärasuse eest.
  10. Klient on kohustatud hoiduma kõigist tegevustest, mis häirivad või takistavad Teenust, sealhulgas Teenust pakkuvaid servereid ja arvutivõrku, mis on Teenusega seotud. Vastasel korral on Deskisil õigus Teenuse osutamine Kliendile lõpetada.
  11. Kliendil ei ole lubatud Lepingu raames saadavat Teenust edasi anda või müüa kolmandatele isikutele ilma Deskise nõusolekuta.

 

 1. TEENUSE KVALITEET
  1. Deskis tagab Kliendi kontakt- ja autoriseerimisandmete turvalisuse ja ei avalda andmeid osapooltele, keda Klient ei ole selleks volitanud.
  2. Deskis peab hinnastamise aluseks oleva päringute arvu arvestust automaatselt, täpselt ja dokumenteeritult. Päringute arvu arvestust ei ole võimalik käsitsi manipuleerida.
  3. Deskis tagab Teenuse võimalikult suure töökindluse ja kõrvaldab rikked võimalikult kiiresti.
  4. Deskisil on õigus Teenust jooksvalt muuta ja täiustada.
  5. Deskis ei kogu ja ei kasuta Teenusesse sisestatud andmeid oma eesmärkidel.
  6. Deskis ei vastuta kolmandate osapoolte füüsiliste ja virtuaalserverite teenuse kvaliteedi eest, kuid Deskis teeb kõik mis võimalik, et Kliendile oleks Teenus pidevalt kättesaadav. Deskis valib ja vajadusel vahetab kolmandatest osapooltest serverteenuse teenusepakkujaid nii, et Teenuse kvaliteet vastaks Kliendi ja Tarkvara vajadustele.
  7. Deskis ei vastuta kolmandate osapoolte andmeteenuse kvaliteedi eest, kuid Deskis avalikustab andmeallikate loetelu, kirjelduse ja allikad Teenuse kodulehel.
  8. Deskis ei vastuta Teenuse kasutamise abil tehtud otsuste kvaliteedi ja tagajärgede eest. Teenus on hoiatuse tüüpi teenus, mis juhib kliendi tähelepanu võimalikele metsa majandamisel ja puidu sertifitseerimisel tekkida võivatele piirangutele. Teenuses kontrollitavate piirangute loetelu ja kirjeldus on teenuse veebilehel igal ajal avalikult saadaval.

 

 1. TEENUSE HIND JA TASUMINE
  1. Teenuse puhul kehtib kuumaks. Teenuse kasutamise kuutasu arvestatakse vastavalt Kliendi poolt kasutatavale Teenuse mahule.
  2. Teenuse kasutamise kuutasu sõltuvalt päringute arvust (Teenuse mahust) on toodud Lepingu Lisas 1 - Teenuse hinnakiri.
  3. Kui kalendrikuus pole Kliendi poolt Teenusesse päringuid tehtud, siis rakendub Teenuse kasutamise miinimumtasu vastavalt Teenuse hinnakirjale.
  4. Deskisil on õigus muuta Teenuse hinnakirja, informeerides Klienti sellest kirjalikult ette vähemalt 30 päeva.
  5. Teenuse kasutamise eest tasumine toimub Deskise poolt esitatud arve alusel, mille maksetähtaeg on vähemalt 7 tööpäeva. Klient on kohustatud Teenuse eest maksma arvel märgitud summas ja tähtajaks.
  6. Kui Klient ei ole tasunud arvet tähtajaks, on Deskisil õigus Teenuse osutamine ajutiselt peatada kuni arve tasumiseni.

 

 1. LEPINGU KEHTIVUS, MUUTMINE JA LÕPETAMINE
  1. Leping jõustub Lepingu allakirjutamisest ning lõppeb kirjaliku Lepingu lõpetamisega.
  2. Kliendil on õigus Leping lõpetada, teatades sellest kirjalikult ette 30 kalendripäeva.
  3. Deskisil on õigus Leping lõpetada, kui ta teatab sellest kirjalikult 30 kalendripäeva ette või vastavalt Lepingu punktile 2.9.
  4. Mõlemal Poolel on õigus Leping lõpetada, kui teine Pool rikub oluliselt Lepingut ja ei ole rikkumist kõrvaldanud 14 päeva jooksul teise poole kirjalikust teatest.
  5. Pooled ei vastuta kokkulepitud kohustuste täitmata jätmise ega mittenõuetekohase täitmise eest vääramatu jõu esinemise korral, s.t tingimuste tõttu, mis on poolte mõistliku kontrolli alt väljas. Kui vääramatust jõust tingitud takistus kestab enam kui 60 kalendripäeva, on pooltel õigus leping tähitud teate alusel lõpetada.

 

 1. MUUD TINGIMUSED
  1. Kõik Lepingust või sellega seoses tekkida võivad vaidlused lahendavad Pooled läbirääkimiste teel. Kui vaidluse lahendamine läbirääkimiste teel ei õnnestu, lahendatakse vaidlus kohtus Eesti Vabariigi seadustega sätestatud korras.
  2. Lepinguga reguleerimata küsimustes kuuluvad kohaldamisele Eesti Vabariigi õigusaktide sätted.
  3. Leping on koostatud kahes võrdväärses eksemplaris, milledest kumbki Pool saab ühe eksemplari.


  4. Lepingu lisad:

   Lisa 1. Deskis piirangute hoiatuse teenuse hinnakiri 01.01.2022

Deskis piirangute hoiatuse teenuse hinnakiri 01.01.2022

Teenuse hind kujuneb päringute arvu alusel ühes kalendrikuus.

Hind

KM

Kokku

Päringute arv tk

Miinimumtasu

17,50

3,50

21,00

Päringu hind

0,03

0,01

0,04

Tasuta prooviperiood uuele kliendile – 1 kalendrikuu

Allkirjasta dokument
Saada allkirjastamiseks